คณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ


๑. นายธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ นายกสมาคม

๒. นายสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ อุปนายก / เลขาธิการ

๓. นายศิริพงศ์ ไชยวงศ์ อุปนายก

๔. นายกมล อัศวสถิตย์พร อุปนายก

๕. พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต อุปนายก

๖. นายประวิช รัตนเพียร อุปนายก

๗. นายชวลิต สุวิทย์ศักดานนท์ อุปนายก

๘. นายสุมิตร เพชราภิรัชต์ อุปนายก

๙. นายสมบูรณ์ เผ่าบรรจง อุปนายก

๑๐. นายสมเกียรติ ตันตระกูล อุปนายก

๑๑. นายสถาพร สุขสมบูรณ์ อุปนายก

๑๒. นายปิยะ ปิตุเตชะ อุปนายก

๑๓. นายประชา กิจตรงศิริ อุปนายก

๑๔. นายสายัณห์ โกลาตี อุปนายก

๑๕. นายสมพรต สาระโกเศศ อุปนายก

๑๖. นายนิตต์ เกลียวศิริกุล อุปนายก

๑๗. นายน้อย นนลือชา อุปนายก

๑๘. นายไสว กุลยิ่งยง กรรมการ

๑๙. นายเสถียรพงษ์ ธรรมสอน กรรมการ

๒๐. นายสงวน รัถการโกวิท กรรมการ

๒๑. นายยงยุทธ ธีระวิทยภิญโญ กรรมการ

๒๒. นายพนัส อัสสรัตนกุล กรรมการ

๒๓. นายฐิติธร บุพพารัมณีย์ กรรมการ

๒๔. นายสหทัศ เที่ยงศรี กรรมการ

๒๕. นายฐิติพันธ์ ลานนาพันธุ์ กรรมการ
๒๖. นายเฉลิมพงษ์มหาวาณิชย์วงศ์ กรรมการ

๒๗. นางสาวศศิธร สุวรรณศิลา กรรมการ

๒๘. นายสินาท เฮงสุวนิช กรรมการ

๒๙. นายวุฒิชัย หงษ์หิรัญเรือง กรรมการ

๓๐. นายสมชาย เตียงหงษากุล กรรมการ

๓๑. นายสัมพันธ์ สิทธิกร กรรมการ

๓๒. นายธีรยุทธ รุ่งระวี กรรมการ

๓๓. นายประวุฒิ พวงสมบัติ กรรมการ

๓๔. นายสุเมธ ธีระจารุวัฒน์ กรรมการ

๓๕. นายพิเชษฐ์ ศรขณารมย์ กรรมการ

๓๖. นายสกล ศศิรัตนนิกุล กรรมการ

๓๗. นายสมมาตร มะลิลา กรรมการ

๓๘. นางกตภร ประสารวรณ์ กรรมการ

๓๙. นายรัฐกิตติ์ วัชรไพศาลสิน กรรมการ

๔๐. นายสุวกฤต รังสิโรจน กรรมการ

๔๑. นายไพรัช ศศิวงศ์ภักดี กรรมการ

๔๒. นายกิติธัช มนตรีโชค กรรมการ

๔๓. นายเอก วงศ์อนันต์ กรรมการ

๔๔. นายกฤษณะ จิรภัตตานนท์ กรรมการ

๔๕. นายทวี สุทธิรณ กรรมการ

๔๖. นายณรงค์เดช พลขำ กรรมการ

๔๗. นายโชดก เนาพกาพรหม กรรมการและเหรัญญิก

๔๘. นายชัยวัฒน์ วงศ์ศรีชนาลัย กรรมการและรองเลขาธิการ

๔๙. นายธนเดช หวานระรื่น กรรมการและรองเลขาธิการ